Stadgar

Stadgar för Arbetsgruppen Barnvaccinationer, en grupp bestående av medlemmar från Svenska Barnläkarföreningens (BLF) delföreningar Allmänpediatrik & Hälsovård och Barninfektioner.

 

  • Arbetsgruppen utgör en sammanslutning av läkare inom BLF med intresse för vaccinationsfrågor.

 

  • Arbetsgruppens ändamål är att vara ett forum för samverkan i vaccinationsfrågor rörande barn 0-18 år, fungera som en primär remissinstans, bevaka vaccinationsfrågor nationellt och internationellt, stödja BLF i dessa frågor samt utgöra rekryteringsbas för deltagande i utredningar rörande vaccinationsfrågor.

 

  • Arbetsgruppens angelägenheter handhas av tre till fyra ordinarie ledamöter. Gruppens ledamöter rekryteras från BLFs delföreningar Allmänpediatrik & Hälsovård och Barninfektioner. Alla ledamöter väljs för två år i taget vid respektive delförenings årsmöte. Ordförandeskap och sekreterare bestäms från möte till möte. Respektive delförenings valberedning är behjälplig vid val av nya ledamöter. Ledamöterna måste redogöra för eventuell koppling till industrin.

 

  • Ordförande skall leda arbetsgruppens sammanträden och i samråd med sekreteraren göra upp föredragningslistor. Sekreteraren skall minst fyra veckor före arbetsgruppens årsmöte tillställa arbetsgruppens ledamöter kallelse och föredragningslista, föra protokoll vid gruppens möten. Ledamot utses för rapportering av gruppens arbete vid respektive delförenings årsmöte. Arbetsgruppen har möjlighet att adjungera experter för att bereda ett ärende, exempelvis någon från Skolläkarföreningen, Folkhälsomyndigheten, barnläkare under utbildning, barnonkolog, barngastroenterolog, neonatolog, allmänläkare, infektionsläkare, smittskyddsläkare, mikrobiolog, eller annan lämplig expert.

 

  • Gruppens förslag som tas fram vid årsmötet och arbetsgruppsmöten under året får sedan beredas inom respektive delförening. Beslut om förslag fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

  • Arbetsgruppen skall hålla minst ett möte årligen. Telefonmöten kan användas kompletterande vid behov. Protokoll från arbetsgruppens möten skall tillställas Svenska BLF samt delföreningarna Allmänpediatrik & Hälsovård och Barninfektioner.

 

  • Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på respektive delförenings årsmöte och efter att ordföranden i respektive delförening skriftligt godkänt ändringen. Motioner och skriftigt förslag till stadgeändring insändes till respektive delförenings styrelse minst två månader före dess årsmöte. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna i respektive delförening samtidigt med kallelsen till årsmötet. För beslut fordras 2/3 majoritet bland de röstande i vardera delförening. Beslut om ändring av stadgarna skall underställas BLF för godkännande och träder i kraft därefter.

 

 


access_time 2024-03-25 08:10:53

announcement Nyheter

event Kalender